index
NameDescriptionOwnerIdle
PeekabooAVContrib clone of PeekabooAVmatthias10 months
agixSources of agixmatthias7 weeks
aklog-serverContrib clone of aklog-servermatthias9 months
alacrittyMirror of https://github.com/alacritty/alacrittymatthias2 months
amtSources of amtmatthias10 months
annotate-rustContrib clone of annotate-rustmatthias10 months
astroidContrib clone of astroidmatthias10 months
atuinMirror of https://github.com/ellie/atuinmatthias3 months
bandwhichMirror of https://github.com/imsnif/bandwhichmatthias3 months
batMirror of https://github.com/sharkdp/batmatthias2 months
bbMirror of https://github.com/epilys/bbmatthias3 months
bfsMirror of https://github.com/tavianator/bfsmatthias3 months
bmonMirror of https://github.com/tgraf/bmonmatthias3 months
borgMirror of https://github.com/borgbackup/borgmatthias
bottomMirror of https://github.com/ClementTsang/bottommatthias2 months
brootMirror of https://github.com/Canop/brootmatthias3 months
butidoSources of butidomatthias5 days
chooseMirror of https://github.com/theryangeary/choosematthias2 months
coffeepasteContrib clone of coffeepastematthias10 months
collect-once-hashmapSources of collect-once-hashmapmatthias4 weeks
complainingaboutmastercommits-botSources of complainingaboutmastercommits-botmatthias8 months
configContrib clone of configmatthias3 months
config-maintSources of config-maintmatthias7 months
coreutilsMirror of https://github.com/uutils/coreutilsmatthias2 months
crasContrib clone of crasmatthias9 months
crates.rsContrib clone of crates.rsmatthias10 months
daglibSources of daglibmatthias6 months
debtreeContrib clone of debtreematthias10 months
deltaMirror of https://github.com/dandavison/deltamatthias2 months
dijoMirror of https://github.com/NerdyPepper/dijomatthias3 months
diskusMirror of https://github.com/sharkdp/diskusmatthias3 months
distroxSources of distroxmatthias2 months
diveMirror of https://github.com/wagoodman/divematthias3 months
drewdevault.comContrib clone of drewdevault.commatthias10 months
dua-cliMirror of https://github.com/Byron/dua-climatthias3 months
dutreeMirror of https://github.com/nachoparker/dutreematthias3 months
elefrenContrib clone of elefrenmatthias3 months
elm-electron-webpackContrib clone of elm-electron-webpackmatthias10 months
exaMirror of https://github.com/ogham/examatthias3 months
fdMirror of https://github.com/sharkdp/fdmatthias3 months
fedilabMirror of https://github.com/stom79/Fedilabmatthias11 months
filtersSources of filtersmatthias3 months
flicbtnContrib clone of flicbtnmatthias10 months
free-for-devMirror of https://github.com/ripienaar/free-for-devmatthias2 months
fssSources of fssmatthias4 months
fzfMirror of https://github.com/junegunn/fzfmatthias3 months
getifSources of getifmatthias3 weeks
git-absorbMirror of https://github.com/tummychow/git-absorbmatthias3 months
git-interactive-rebase-toolMirror of https://github.com/MitMaro/git-interactive-rebase-toolmatthias3 months
git-journalMirror of https://github.com/saschagrunert/git-journalmatthias2 months
git.sr.htContrib clone of git.sr.htmatthias10 months
gituiMirror of https://github.com/extrawurst/gituimatthias2 months
glancesMirror of https://github.com/nicolargo/glancesmatthias3 months
glowMirror of https://github.com/charmbracelet/glowmatthias2 months
gnvimContrib clone of gnvimmatthias10 months
gotopMirror of https://github.com/xxxserxxx/gotopmatthias2 months
gpingMirror of https://github.com/orf/gpingmatthias3 months
hacker-lawsMirror of https://github.com/dwmkerr/hacker-lawsmatthias6 months
hexMirror of https://github.com/sitkevij/hexmatthias3 months
hexylMirror of https://github.com/sharkdp/hexylmatthias2 months
hitideContrib clone of hitidematthias9 months
htopMirror of https://github.com/htop-dev/htopmatthias2 months
hugoMirror of https://github.com/gohugoio/hugomatthias2 months
hunterMirror of https://github.com/rabite0/huntermatthias3 months
icalendar-rsContrib clone of icalendar-rsmatthias10 months
imagSources of imagmatthias10 months
imag-pim.orgSources of imag-pim.orgmatthias10 months
interactive-object-builderSources of interactive-object-buildermatthias5 months
joshutoMirror of https://github.com/kamiyaa/joshutomatthias3 months
jpMirror of https://github.com/sgreben/jpmatthias3 months
jqMirror of https://github.com/stedolan/jqmatthias3 months
jrnlMirror of https://github.com/jrnl-org/jrnlmatthias3 months
kairosSources of kairosmatthias3 months
khaleesiContrib clone of khaleesimatthias10 months
knowledgeSources of knowledgematthias2 weeks
krunner-passContrib clone of krunner-passmatthias10 months
lazygitMirror of https://github.com/jesseduffield/lazygitmatthias2 months
lemmyContrib clone of lemmymatthias10 months
lemmyMirror of https://github.com/lemmynet/lemmymatthias11 months
libdjinteropContrib clone of libdjinteropmatthias10 months
libicalSources of libicalmatthias10 months
libical-sysSources of libical-sysmatthias10 months
libical-sysContrib clone of libical-sysmatthias10 months
linuxContrib clone of linuxmatthias9 months
lotideContrib clone of lotidematthias9 months
lsdMirror of https://github.com/Peltoche/lsdmatthias3 months
mailContrib clone of mailmatthias10 months
mailparseContrib clone of mailparsematthias10 months
man.sr.htContrib clone of man.sr.htmatthias10 months
mastodonMirror of https://github.com/tootsuite/mastodonmatthias8 months
mdBookMirror of https://github.com/rust-lang/mdBookmatthias3 months
mda-rsContrib clone of mda-rsmatthias10 months
mdcatContrib clone of mdcatmatthias10 months
meliContrib clone of melimatthias10 months
minitimerContrib clone of minitimermatthias9 months
mirroritSources of mirroritmatthias3 months
mixxxContrib clone of mixxxmatthias10 months
mktocContrib clone of mktocmatthias10 months
mlscraperMirror of https://github.com/lorey/mlscrapermatthias11 months
muarSources of muarmatthias8 months
muchsyncMirror of http://www.muchsync.org/muchsync.gitmatthias6 months
muttMirror of https://gitlab.com/muttmua/mutt.gitmatthias2 months
naviMirror of https://github.com/denisidoro/navimatthias2 months
nemuMirror of https://github.com/nemuTUI/nemumatthias2 months
netdataMirror of https://github.com/netdata/netdatamatthias2 months
nextcloud-contactsMirror of https://github.com/nextcloud/contactsmatthias2 months
nextcloud-dockerMirror of https://github.com/nextcloud/dockermatthias2 months
nextcloud-newsMirror of https://github.com/nextcloud/newsmatthias2 months
nextcloud-photosMirror of https://github.com/nextcloud/photosmatthias2 months
nextcloud-serverMirror of https://github.com/nextcloud/servermatthias2 months
nextcloud-socialMirror of https://github.com/nextcloud/socialmatthias3 months
nextcloud-spreedMirror of https://github.com/nextcloud/spreedmatthias2 months
ngxtopMirror of https://github.com/lebinh/ngxtopmatthias3 months
nhekoMirror of https://github.com/Nheko-Reborn/nhekomatthias2 months
nixContrib clone of nixmatthias9 months
nix-shell-mixContrib clone of nix-shell-mixmatthias10 months
nixos-hardwareContrib clone of nixos-hardwarematthias10 months
nixos-light-slim-themeContrib clone of nixos-light-slim-themematthias10 months
nixos-mailserverMirror of https://gitlab.com/simple-nixos-mailserver/nixos-mailserver/matthias2 months
nixos-rfcsContrib clone of nixos-rfcsmatthias10 months
nixos-scriptsSources of nixos-scriptsmatthias10 months
nixpkgsContrib clone of nixpkgsmatthias2 weeks
nixpkgs-waylandContrib clone of nixpkgs-waylandmatthias10 months
notmuchMirror of https://git.notmuchmail.org/git/notmuchmatthias2 months
notmuch-scriptsSources of notmuch-scriptsmatthias4 months
nvim-sensibleSources of nvim-sensiblematthias9 months
nvtopMirror of https://github.com/Syllo/nvtopmatthias3 months
openkeychainMirror of https://github.com/open-keychain/open-keychainmatthias
opensshMirror of https://anongit.mindrot.org/openssh.gitmatthias2 months
opensslMirror of https://github.com/openssl/opensslmatthias2 months
option-inspectSources of option-inspectmatthias3 months
pager-rsContrib clone of pager-rsmatthias5 months
pg_topMirror of https://gitlab.com/pg_top/pg_topmatthias3 months
pgcliMirror of https://github.com/dbcli/pgclimatthias3 months
pidlockContrib clone of pidlockmatthias10 months
prettytable-rsContrib clone of prettytable-rsmatthias10 months
prometheus-mpd-exporterSources of prometheus-mpd-exportermatthias9 months
psmiscContrib clone of psmiscmatthias10 months
qMirror of https://github.com/harelba/qmatthias3 months
qtpassMirror of https://github.com/IJHack/QtPassmatthias4 months
rangerMirror of https://github.com/ranger/rangermatthias2 months
reel2bitsMirror of https://github.com/reel2bits/reel2bitsmatthias6 months
repolocliSources of repoloclimatthias3 months
resiterSources of resitermatthias3 months
result-inspectSources of result-inspectmatthias3 months
ripgrepMirror of https://github.com/BurntSushi/ripgrepmatthias2 months
rofiMirror of https://github.com/davatorium/rofimatthias3 months
rust-ipfs-apiContrib clone of rust-ipfs-apimatthias6 months
rust-lang-teamContrib clone of rust-lang-teammatthias10 months
rust-vobjectContrib clone of rust-vobjectmatthias10 months
rusticus-io-websiteContrib clone of rusticus-io-websitematthias10 months
sadMirror of https://github.com/ms-jpq/sadmatthias3 months
sc-imMirror of https://github.com/andmarti1424/sc-immatthias3 months
sdMirror of https://github.com/chmln/sdmatthias3 months
sequoia-pgpMirror of https://gitlab.com/sequoia-pgp/sequoia.gitmatthias9 months
serde-selectSources of serde-selectmatthias3 months
shipliftContrib clone of shipliftmatthias3 months
skimMirror of https://github.com/lotabout/skimmatthias3 months
slbMirror of https://github.com/vlad17/slbmatthias3 months
smenuMirror of https://github.com/p-gen/smenumatthias2 months
soMirror of https://github.com/samtay/somatthias3 months
sshuttleMirror of https://github.com/sshuttle/sshuttlematthias2 months
starshipMirror of https://github.com/starship/starshipmatthias2 months
svgbobMirror of https://github.com/ivanceras/svgbobmatthias2 months
syncthingMirror of https://github.com/syncthing/syncthingmatthias11 months
tantivyContrib clone of tantivymatthias10 months
task-hookrsSources of task-hookrsmatthias3 months
tdesktopMirror of https://github.com/telegramdesktop/tdesktopmatthias2 months
this-week-in-rustContrib clone of this-week-in-rustmatthias10 months
tmateMirror of https://github.com/tmate-io/tmatematthias3 months
tmuxMirror of https://github.com/tmux/tmuxmatthias2 months
tokioContrib clone of tokiomatthias10 months
toml-querySources of toml-querymatthias3 months
upMirror of https://github.com/akavel/upmatthias3 months
vimMirror of https://github.com/vim/vimmatthias2 months
water-levelsSources of water-levelsmatthias3 weeks
whatfilesMirror of https://github.com/spieglt/whatfilesmatthias3 months
xsvMirror of https://github.com/BurntSushi/xsvmatthias3 months
zellijMirror of https://github.com/zellij-org/zellijmatthias3 months
zenithMirror of https://github.com/bvaisvil/zenithmatthias3 months
zola-docsascode-themeSources of zola-docsascode-themematthias13 days
zola-easydocs-themeSources of zola-easydocs-themematthias3 months