summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/l10n/pl.json
blob: c9c71926ce3d3c445aa3c1d0f39691142839cb26 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
{ "translations": {
  "Request failed, network connection unavailable!" : "Błędne żądanie, połączenie sieciowe jest niedostępne!",
  "Request unauthorized. Are you logged in?" : "Zapytanie bez autoryzacji. Czy jesteś zalogowany/-a?",
  "Request forbidden. Are you an admin?" : "Zapytanie niedozwolone. Czy jesteś administratorem?",
  "Token expired or app not enabled! Reload the page!" : "Token wygasł lub aplikacja nie jest włączona! Przeładuj stronę!",
  "Internal server error! Please check your data/nextcloud.log file for additional information!" : "Wewnętrzny błąd serwera! Proszę sprawdzić plik data/nextcloud.log w celu uzyskania dodatkowych informacji!",
  "Request failed, Nextcloud is in currently in maintenance mode!" : "Nie wykonano żądania, Nextcloud działa obecnie w trybie konserwacji!",
  "Feed contains invalid XML" : "Kanał zawiera niepoprawny XML",
  "Feed not found: Either the website does not provide a feed or blocks access. To rule out blocking, try to download the feed on your server's command line using curl: curl " : "Nie znaleziono kanału: strona web nie udostępnia kanału lub blokuje dostęp. Spróbuj ściągnąć kanał na swoim serwerze używając terminalowej komendy curl, żeby wyeliminować możliwość blokady: curl",
  "Detected feed format is not supported" : "Wykryty format kanału nie jest wspierany",
  "Website not found" : "Nie znaleziono strony",
  "More redirects than allowed, aborting" : "Więcej przekierowań niż dozwolono, przerywam",
  "Bigger than maximum allowed size" : "Większy niż dozwolony maksymalny rozmiar",
  "Request timed out" : "Przekroczono czas odpowiedzi",
  "Required credentials for feed were either missing or incorrect" : "Brak wymaganych poświadczeń dla kanału lub są one błędne.",
  "Forbidden to access feed" : "Zabroniony dostęp do kanału",
  "Certificate error: A problem occurred somewhere in the SSL/TLS handshake. Could be certificates (file formats, paths, permissions), passwords, and others." : "Błąd certyfikatu: Problem nastąpił gdzieś podczas negocjacji SSL/TLS. Przyczyną mogą być certyfikaty (formaty plików, ścieżki, uprawnienia), hasła lub inne.",
  "Certificate error: The remote server's SSL certificate or SSH md5 fingerprint was deemed not OK." : "Błąd certyfikatu: zdalny serwer certyfikatu SSL lub odcisk md5 SSH zostały uznane za nieprawidłowe.",
  "Certificate error: Problem with the local client certificate." : "Błąd certyfikatu: Problem z lokalnym certyfikatem klienta.",
  "Certificate error: Couldn't use specified cipher." : "Błąd certyfikatu: nie można użyć wyznaczonego szyfru.",
  "Certificate error: Peer certificate cannot be authenticated with known CA certificates." : "Błąd certyfikatu: Certyfikat klienta nie może zostać uwierzytelniony przez uznane CA certyfikatów.",
  "Certificate error: Requested FTP SSL level failed." : "Błąd certyfikatu: żądany poziom SSL FTP nie został uzyskany.",
  "Certificate error: Initiating the SSL engine failed." : "Błąd certyfikatu: zainicjowanie silnika SSL nie powiodło się.",
  "Certificate error: Problem with reading the SSL CA cert (path? access rights?)" : "Błąd certyfikatu: problem z odczytaniem certyfikatu SSL CA (ścieżka? uprawnienia?)",
  "Certificate error: Issuer check failed" : "Błąd certyfikatu: Sprawdzenie wystawcy nie powiodło się",
  "Unknown SSL certificate error!" : "Nieznany błąd certyfikatu!",
  "Can not add feed: Exists already" : "Nie można dodać kanału: już istnieje",
  "Articles without feed" : "Artykuły bez kanału",
  "Can not add folder: Exists already" : "Nie można dodać folderu: już istnieje",
  "News" : "Wiadomości",
  "Use system cron for updates" : "Użyj systemowego crona do aktualizacji",
  "Disable this if you run a custom updater such as the Python updater included in the app" : "Wyłącz to jeśli używasz specjalnego aktualizatora takiego jak Python załączonego do aplikacji",
  "Purge interval" : "Interwał czyszczenia",
  "Minimum amount of seconds after deleted feeds and folders are removed from the database; values below 60 seconds are ignored" : "Minimalna ilość sekund po usunięciu kanału i folderów do usunięcia ich z bazy; wartości poniżej 60 sekund będą ignorowane",
  "Maximum read count per feed" : "Maksymalna ilość odczytów na kanał",
  "Defines the maximum amount of articles that can be read per feed which won't be deleted by the cleanup job; if old articles reappear after being read, increase this value; negative values such as -1 will turn this feature off" : "Definiuje maksymalną ilość artykułów, które mogą być zaczytane przez kanał, które nie będą usuwane podczas zadania czyszczenia; zwiększ wartość jeśli starsze artykuły pojawią się ponownie po przeczytaniu; ujemne wartości jak -1 wyłączą tę funkcjonalność całkowicie",
  "Maximum redirects" : "Maksymalna liczba przekierowań",
  "How many redirects the feed fetcher should follow" : "Za iloma przekierowaniami ma następować podążanie przy pobieraniu kanałów",
  "Maximum feed page size" : "Maksymalna wielkość strony kanału",
  "Maximum feed size in bytes. If the RSS/Atom page is bigger than this value, the update will be aborted" : "Maksymalna wielkość kanału w bajtach. Jeżeli strona RSS/Atom jest większa od tej wartości, pobieranie zostanie przerwane",
  "Feed fetcher timeout" : "Czas braku odpowiedzi dla ściągania kanału",
  "Maximum number of seconds to wait for an RSS or Atom feed to load; if it takes longer the update will be aborted" : "Maksymalna liczba sekund na oczekiwanie na załadowanie kanału RSS lub Atom; jeśli to zajmie zbyt długo aktualizacja zostanie przerwana",
  "Explore Service URL" : "Zbadaj adres serwisowy",
  "If given, this service's URL will be queried for displaying the feeds in the explore feed section. To fall back to the built in explore service, leave this input empty" : "Jeśli jest podany, adres serwisowy będzie odpytywany, żeby wyświetlić kanały w sekcji przeglądania kanałów. Zostaw to pole puste, aby przywrócić wbudowany serwis przeglądania",
  "For more information check the wiki" : "Aby uzyskać więcej informacji sprawdź Wiki",
  "Saved" : "Zapisano",
  "Download" : "Pobierz",
  "Close" : "Zamknij",
  "filter" : "Filtr",
  "Language" : "Język",
  "Subscribe" : "Subskrybuj",
  "Got more awesome feeds? Share them with us!" : "Masz więcej niesamowitych kanałów? Podziel się nimi z nami!",
  "No articles available" : "Brak dostępnych artykułów",
  "No unread articles available" : "Brak nieprzeczytanych artykułów",
  "Open website" : "Otwórz stronę",
  "Star article" : "Oznacz gwiazdką",
  "Unstar article" : "Odznacz gwiazdkę",
  "Keep article unread" : "Oznacz jako nieprzeczytany",
  "Remove keep article unread" : "Usuń oznaczenie jako nieprzeczytany",
  "by" : "przez",
  "from" : "z",
  "Play audio" : "Odtwarzaj plik audio",
  "Download video" : "Pobierz film",
  "Download audio" : "Pobierz audio",
  "Keyboard shortcut" : "Skrót klawiaturowy",
  "Description" : "Opis",
  "right" : "prawo",
  "Jump to next article" : "Przejdź do następnego artykułu",
  "left" : "lewo",
  "Jump to previous article" : "Przejdź do poprzedniego artykułu",
  "Toggle star article" : "Przełącz gwiazdkę dla artykułu",
  "Star article and jump to next one" : "Oznacz artykuł gwiazdką i przejdź do następnego",
  "Toggle keep current article unread" : "Przełącz oznaczenie aktualnego artykuły jako nieprzeczytany",
  "Open article in new tab" : "Otwórz artykuł w nowej karcie",
  "Toggle expand article in compact view" : "Przełącz rozwijanie artykułu w widok kompaktowy",
  "Refresh" : "Odśwież",
  "Load next feed" : "Załaduj następny kanał",
  "Load previous feed" : "Załaduj poprzedni kanał",
  "Load next folder" : "Załaduj następny folder",
  "Load previous folder" : "Załaduj poprzedni folder",
  "Scroll to active navigation entry" : "Przewiń do aktywnego wpisu nawigacji",
  "Focus search field" : "Uaktywnij pole wyszukiwania",
  "Mark current article's feed/folder read" : "Zaznacz obecny kanał/folder jako przeczytany",
  "Ajax or webcron mode detected! Your feeds will not be updated!" : "Wykryto ustawienie Ajax lub webcron! Twoje kanały nie będą aktualizowane!",
  "How to set up the operating system cron" : "Jak ustawić cron systemu operacyjnego",
  "Install and set up a faster parallel updater that uses the News app's update API" : "Zainstaluj i ustaw szybszy równoległy aktualizator, który używa do aktualizacji API aplikacji News",
  "Non UTF-8 charset for MySQL/MariaDB database detected!" : "Wykryto, że baza danych MySQL/MariaDB ma zestaw znaków niezgodny z UTF-8!",
  "Learn how to convert your database to utf8mb4 (make a backup beforehand)" : "Dowiedz się jak przekonwertować swoją bazę do utf8mb4 (zanim rozpoczniesz wykonaj kopię zapasową)",
  "Web address" : "Adres web",
  "Feed exists already!" : "Kanał już istnieje!",
  "Folder" : "Folder",
  "No folder" : "Brak folderu",
  "New folder" : "Nowy folder",
  "Folder name" : "Nazwa folderu",
  "Go back" : "Wróć",
  "Folder exists already!" : "Folder już istnieje!",
  "Advanced settings" : "Ustawienia zaawansowane",
  "Credentials" : "Poświadczenia",
  "HTTP Basic Auth credentials must be stored unencrypted! Everyone with access to the server or database will be able to access them!" : "Podstawowe poświadczenia uwierzytelnienia HTTP muszą być zapisane odszyfrowane! Każdy posiadający dostęp do serwera lub bazy danych będzie mógł je odczytać!",
  "Username" : "Nazwa użytkownika",
  "Password" : "Hasło",
  "New Folder" : "Nowy folder",
  "Create" : "Utwórz",
  "Explore" : "Przeglądaj",
  "Update failed more than 50 times" : "Aktualizacja nie powiodła się więcej niż 50 razy",
  "Deleted feed" : "Usuń kanał",
  "Undo delete feed" : "Cofnij \"usuń kanał\"",
  "Rename" : "Zmień nazwę",
  "Menu" : "Menu",
  "Mark read" : "Oznacz jako przeczytane",
  "Unpin from top" : "Odepnij od góry",
  "Pin to top" : "Przypnij do góry",
  "Newest first" : "Najnowsze najpierw",
  "Oldest first" : "Najstarsze najpierw",
  "Default order" : "Kolejność domyślna",
  "Enable full text" : "Włącz pełny tekst",
  "Disable full text" : "Wyłącz pełny tekst",
  "Unread updated" : "Nieprzeczytane zostały zaktualizowane",
  "Ignore updated" : "Zignoruj zaktualizowane",
  "Open feed URL" : "Otwórz URL kanału",
  "Delete" : "Usuń",
  "Dismiss" : "Anuluj",
  "Collapse" : "Zwiń",
  "Deleted folder" : "Usuń folder",
  "Undo delete folder" : "Cofnij \"usuń folder\"",
  "Starred" : "Oznaczone",
  "Unread articles" : "Nieprzeczytane artykuły",
  "All articles" : "Wszystkie artykuły",
  "Settings" : "Ustawienia",
  "Disable mark read through scrolling" : "Zablokuj oznaczanie jako przeczytane podczas przewijania",
  "Compact view" : "Widok kompaktowy",
  "Expand articles on key navigation" : "Rozwiń artykuły podczas nawigacji",
  "Show all articles" : "Pokaż wszystkie artykuły",
  "Reverse ordering (oldest on top)" : "Odwrotna kolejność (najstarsze na górze)",
  "Subscriptions (OPML)" : "Subskrypcje (OPML)",
  "Import" : "Importuj",
  "Export" : "Eksportuj",
  "Error when importing: File does not contain valid OPML" : "Błąd podczas importowania: plik nie zawiera prawidłowego OPML",
  "Error when importing: OPML is does neither contain feeds nor folders" : "Błąd podczas importowania: OMPL nie zawiera kanałów lub folderów",
  "Unread/Starred Articles" : "Nieprzeczytane/Oznaczone Artykuły",
  "Error when importing: file does not contain valid JSON" : "Błąd podczas importowania: plik nie zawiera prawidłowego JSON",
  "Help" : "Pomoc",
  "Keyboard shortcuts" : "Skróty klawiaturowe",
  "Documentation" : "Dokumentacja",
  "Report a bug" : "Zgłoś błąd"
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);"
}